تحقیقات خاک مهارآبشرکت مهندسی مشاوره

شرکت مهندسی مشاور تحقیقات خاک مهارآب فعالیت خود را در سال 1373 شروع نموده و در حال حاضر با دارابودن ظرفیت های کاری در زمینه مطالعات سدسازی، ژئوتکنيک، آبیاری و زهکشی،مهندسی رودخانه، آب و فاضلاب ، کشاورزی و نقشه برداری دارای استراتژی و اهداف ذیل می باشد